Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht werkt vanuit de statutair aan haar toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden en heeft de opdracht toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.

Hiertoe verschaft de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht periodiek informatie over onder andere de realisatie van de afspraken. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden: kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerkerstevredenheid.

Naast statutaire taken vervult de Raad van Toezicht een rol als klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht maakt actief gebruik van haar recht op informatie (gevraagd of ongevraagd). De Raad van Toezicht legt bezoeken af in de organisatie.

Leden

Teun Oosterbaan (Voorzitter)

Teun is in het dagelijks leven adviseur bij the Beagle Armada, waar hij instellingen in de langdurige zorg adviseert over de inrichting van bedrijfsondersteunende processen, met name administratieve en financieel-economische processen. Hij kijkt daarbij naar aspecten van organisatie, mensen en ICT. Teun heeft een wetenschappelijke achtergrond, en is in 2012 gepromoveerd op een bestuurskundig onderzoek naar de elektronische uitwisseling van gegevens tussen (overheids) organisaties.

 

“Mijn inzet voor de stichting KanZ is ingegeven door maatschappelijke betrokkenheid in het algemeen, en betrokkenheid bij het initiatief van Marieke en Christiaan in het bijzonder. Dit soort ontwikkelingen is zeer gewenst en relevant, en daaraan een steentje bij te kunnen dragen is een hele eer.”

Ester Leibbrand

Ester werkt als loopbaanbegeleider dagelijks met mensen met beperkingen en onderschrijft de gedachte dat de maatschappij inclusief moet zijn.

“Stichting Kanz, werkt hier actief aan en stimuleert zo het samenspel en samenleven van meervoudig gehandicapte kinderen en andere kinderen. De wijze waarop zij dit drempelverlagend aanbiedt, draag ik daarbij een warm hart toe. Ik wil mijn bestuurlijke expertise graag inzetten en ervoor zorgen dat deze stichting alle kansen kan gaan benutten.”

Sjaak Vrieling

Sjaak heeft een passie voor ondernemen en ondernemers. Als Business consultant adviseert hij bedrijven en organisaties die in financiële onzekerheid verkeren.

Hans Romeyn

Hans is momenteel burgemeester van Heiloo. Hij heeft een schat aan bestuurlijke ervaring die hij in diverse besturen en commissies inzet.